diyandcrafttutorials:

Spring DIY Flower Pom Pom Necklace - Watch video tutorial on http://bit.ly/1hNiM4F

diyandcrafttutorials:

Spring DIY Flower Pom Pom Necklace - Watch video tutorial on http://bit.ly/1hNiM4F

diyandcrafttutorials:

Easter Egg Decoupage Basket.Turn a Balloon Into an Easter Basket.  - Watch video tutorial on: http://diyandcraft.tv/easter-egg-decoupage-basket-turn-a-balloon-into-an-easter-basket/

diyandcrafttutorials:

Easter Egg Decoupage Basket.Turn a Balloon Into an Easter Basket. - Watch video tutorial on: http://diyandcraft.tv/easter-egg-decoupage-basket-turn-a-balloon-into-an-easter-basket/

diyandcrafttutorials:

Home Remedy For Wrinkles And Ageing  - Watch video tutorial on: http://diyandcraft.tv/home-remedy-for-wrinkles-and-ageing/ 
#Ageing, #OmeRemedy, #Wrinkles

diyandcrafttutorials:

Home Remedy For Wrinkles And Ageing - Watch video tutorial on: http://diyandcraft.tv/home-remedy-for-wrinkles-and-ageing/

#Ageing, #OmeRemedy, #Wrinkles

diyandcrafttutorials:

Easter crafts: How to make an Easter basket  - Watch video tutorial on: http://diyandcraft.tv/easter-crafts-how-to-make-an-easter-basket/ 
#Basket, #Easter

diyandcrafttutorials:

Easter crafts: How to make an Easter basket - Watch video tutorial on: http://diyandcraft.tv/easter-crafts-how-to-make-an-easter-basket/

#Basket, #Easter

OMG WHAT DID I DO!?

yesterday me and bf marczanowski painted THIS on his walls… I think the end result is to die for

"naj­pierw Ci się po­doba - tyl­ko ty­le. później zauważasz, że ob­chodzi Cię to z kim ga­da, ja­kie ma ko­leżan­ki. ko­lej­nym eta­pem jest ogar­nięcie czy nie ma dziew­czy­ny - cho­ciaż jeszcze wy­pierasz się, że pod żad­nym po­zorem On Ci się nie po­doba.
w końcu przyz­na­jesz przy­jaciółce - zaurocze­nie. trwa to dość długo. jest ogląda­nie się za Nim na uli­cy, śledze­nie Je­go życiory­su i usiłowa­nie wpi­sania się w niego. w końcu zaczy­nasz czuć, że ser­ce inaczej py­ka - kochasz Go, ale uda­jesz przed sobą, że to nie praw­da. bo prze­cież jes­teś zimną
i be­zuczu­ciową pa­nienką. po pa­ru miesiącach przyz­na­jesz się już jaw­nie, że Go kochasz i nie będziesz pot­ra­fiła żyć bez Je­go wi­doku.
cały ten pro­ces tyl­ko po to, by później się do­wie­dzieć jak bar­dzo On kocha inną…"
-  jasne, dupa tam ♥
"Even on bad days, I’ll still be happy with you."
"You are my heart, my soul, my treasure, my today, my tomorrow, my forever and my everything!"

lovequotesrus:

Everything you love is here

lovequotesrus:

Everything you love is here

alextm